Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw | Copyright © 2005 - 2024 Zeevissport vzw. | Alle rechten voor behouden. | DISCLAIMER & PRIVACY |
Zeevissport Gone Fishing, Catch you later…  vzw

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring Zeevissport vzw

Disclaimer Zeevissport vzw - Zeevissport.com - Zeevissport.be - Seafishsport.com 1. Algemeen U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Zeevissport vzw, Zeevissport.com, Zeevissport.be en Seafishsport.com kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. 2. Intellectuele eigendomsrechten U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zeevissport vzw. De teksten, banners, logo's, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd en zijn eigendom van Zeevissport vzw. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeevissport vzw verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens, banners, logo's, afbeeldingen op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Zeevissport vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Zeevissport vzw tegen aanspraken van derden. 3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Zeevissport vzw U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Zeevissport.com-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Zeevissport.com-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Zeevissport vzw. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen. 4. Links naar websites beheerd door derden De Zeevissport.com-website bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zeevissport vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zeevissport vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Zeevissport vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft. 5. Aansprakelijkheid van Zeevissport vzw De informatie op Zeevissport vzw-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zeevissport vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zeevissport vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. Privacyverklaring Zeevissport vzw Zeevissport vzw is gevestigd te Brecht (B) en ingeschreven in de Rechtbank van Koophandel onder nummer 0896.864.176. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Zeevissport vzw verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 1. Gebruik van Persoonsgegevens 1.1 Zeevissport vzw verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten Zeevissport vzw; b. een product of dienst afneemt bij Zeevissport vzw (zoals een aanmelding op onze nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.); c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 1.2 Zeevissport vzw verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: a. voorletters en naam; b. geboortedatum; c. adres; d. e-mailadres; e. telefoonnummer; f. leeftijd; g. geslacht; h. rekeningnummer(s); i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging; j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisatie Zeevissport vzw, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.); 1.3 Zeevissport vzw kan deze gegevens gebruiken om: • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); • voorlichting (informatievoorziening); • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); • handhaving. 2. Informatie, wijziging en bezwaar U kunt contact opnemen met Zeevissport vzw via telefoonnummer 0032 / 0476 92 69 00 of per e-mail: info at zeevissport.com voor: (a) meer informatie over de wijze waarop Zeevissport vzw persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die Zeevissport vzw met betrekking tot u verwerkt; (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Zeevissport vzw. 3. Beveiliging van uw gegevens 3.1 Zeevissport vzw uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 3.2 Zeevissport vzw treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 4. Derden 4.1 Zeevissport vzw kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: • aangesloten Federatie Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland; • NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen en waarvan Sportvisserij Nederland lid is; • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening); • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 4.2 Zeevissport vzw verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Zeevissport vzw daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 5. Wijzigingen Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Zeevissport.com, Zeevissport.be, Seafishsport.com en Zeevissport vzw © 2005 - 2022 disclaimer | privacy Zeevissport vzw
Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw | Copyright © 2005 - 2024 Zeevissport vzw. | Alle rechten voor behouden. | DISCLAIMER & PRIVACY |
Zeevissport Gone Fishing, Catch you later… vzw

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en

Privacyverklaring Zeevissport vzw

Disclaimer Zeevissport vzw - Zeevissport.com - Zeevissport.be - Seafishsport.com 1. Algemeen U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Zeevissport vzw, Zeevissport.com, Zeevissport.be en Seafishsport.com kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. 2. Intellectuele eigendomsrechten U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zeevissport vzw. De teksten, banners, logo's, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd en zijn eigendom van Zeevissport vzw. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeevissport vzw verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens, banners, logo's, afbeeldingen op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Zeevissport vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Zeevissport vzw tegen aanspraken van derden. 3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Zeevissport vzw U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Zeevissport.com-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Zeevissport.com- website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Zeevissport vzw. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen. 4. Links naar websites beheerd door derden De Zeevissport.com-website bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zeevissport vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zeevissport vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Zeevissport vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft. 5. Aansprakelijkheid van Zeevissport vzw De informatie op Zeevissport vzw-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zeevissport vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zeevissport vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. Privacyverklaring Zeevissport vzw Zeevissport vzw is gevestigd te Brecht (B) en ingeschreven in de Rechtbank van Koophandel onder nummer 0896.864.176. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Zeevissport vzw verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 1. Gebruik van Persoonsgegevens 1.1 Zeevissport vzw verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten Zeevissport vzw; b. een product of dienst afneemt bij Zeevissport vzw (zoals een aanmelding op onze nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.); c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 1.2 Zeevissport vzw verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: a. voorletters en naam; b. geboortedatum; c. adres; d. e-mailadres; e. telefoonnummer; f. leeftijd; g. geslacht; h. rekeningnummer(s); i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging; j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisatie Zeevissport vzw, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.); 1.3 Zeevissport vzw kan deze gegevens gebruiken om: • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); • voorlichting (informatievoorziening); • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); • handhaving. 2. Informatie, wijziging en bezwaar U kunt contact opnemen met Zeevissport vzw via telefoonnummer 0032 / 0476 92 69 00 of per e-mail: info at zeevissport.com voor: (a) meer informatie over de wijze waarop Zeevissport vzw persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die Zeevissport vzw met betrekking tot u verwerkt; (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Zeevissport vzw. 3. Beveiliging van uw gegevens 3.1 Zeevissport vzw uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 3.2 Zeevissport vzw treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 4. Derden 4.1 Zeevissport vzw kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: • aangesloten Federatie Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland; • NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen en waarvan Sportvisserij Nederland lid is; • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening); • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 4.2 Zeevissport vzw verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Zeevissport vzw daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 5. Wijzigingen Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Zeevissport.com, Zeevissport.be, Seafishsport.com en Zeevissport vzw © 2005 - 2022 disclaimer | privacy Zeevissport vzw