Minimummaten zeevissoorten BelgiŽ
Wettelijke minimummaten 2017 voor BelgiŽ
 
 
 

Vissoort

Minimummaat


Aal / Paling

28 cm

Bot 25 cm
Blauwe leng 70 cm
Doornhaai beschermde soort
Griet 32 cm
Haring 20 cm
Heek 27 cm
Horsmakreel 15 cm

Kabeljauw  sinds 1 okt. 2011

35 cm

Koolvis 35 cm
Makreel  (Noordzee) 30 cm
(andere gebieden) 20 cm
Pollak 30 cm
Poon 20 cm
Rog 50 cm
Schelvis 30 cm
Schol 27 cm
Schar 23 cm
Schartong 20 cm
Steenbolk -

Tarbot

32 cm

Tong  (alle soorten)

25 cm

Tongschar

25 cm

Witte koolvis 30 cm

Witje

28 cm

Wijting

27 cm

Zalm 40 cm
Zeebaars 42 cm (met beperkingen*)

Zeeforel

40 cm

Zwarte koolvis 35 cm

 
 

Vissoort

Minimumgewicht


Zeeduivel (geheel)

500gr

Zeeduivel (gekopt)

200gr


Meer info omtrent wetgeving zeevisserij in BelgiŽ

Minimum aanvoerlengtes recreatieve zeevisserij
Welke zijn de regels voor de recreatieve zeevisserij?

Bij de recreatieve visserij (in het algemeen) dienen volgende algemene bepalingen gerespecteerd te worden: minimummaat (aanvoerlengte van vis), algemene Europese technische bepalingen (maaswijdte edm.), verbod tot commercialisering van de vangsten, verbod tot nachtelijke visserij op zee, verbod gebruik van passief tuig (warrelnetten, warnetten, schakels, geankerde kieuwnetten en drijfnetten) beneden de laagwaterlijn.

De minimum aanvoerlengte van vis worden Europees bepaald. Nationaal werden bijkomende strengere tijdelijke beperkingen opgenomen (De maatregelen zijn geldig tot 31/12/2015 en kunnen verlengd worden)

 

De voor de sportvisser belangrijkste soorten waarvoor Europese beperkingen gelden, zijn: tong, wijting, makreel en zeebaars.

De volledige lijst van minimummaten is terug te vinden in bijlage XII van Raadsverordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van marine organismen. (of zie komom hier boven).

De wettelijke grondslag van de hierboven vermelde beperkingen is de volgende:

bij de punten 1 tot 4: Koninklijk Besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten, zoals gewijzigd (zie art. 3 en 5 zoals gewijzigd door Koninklijk Besluit van 12.04.2000 en 31.05.2001);
bij het punt 4: Koninklijk Besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ (zie bijlage V).

Opgelet: een aantal bepalingen met betrekking tot de sportvisserij in het zgn. Politie- en Scheepvaartreglement (Koninklijk Besluit van 4 augustus 1981) worden hierdoor achterhaald.
minimummaten: Raadsverordening 850/1998 bijlage XII en MB van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee (zie art.7).


Deze teksten zijn terug te vinden op het web:
http://eur-lex.europa.eu  (Europese teksten)
http://www.staatsblad.be  (FOD Justitie)

Betreft: Belgische en Europese beperkingen op de Sportvisserij

De bestaande beperkngen voor het zeehengelen op kabeljauw (zgn baglimiet) wordt verlengd. Per dag en per hengelaar mag er maximaal 15kg kabeljauw worden aan boord gehouden en aangeland.

Bovenvermelde beperkingen zijn ook van toepassing op de kantvisserij.
De minimummaat zeebaars blijft behouden op 42cm

Verder zal met besluit van de minister vanaf 8 april 2015, de minimum aanvoerlengte van zeebaars opgetrokken worden naar 42cm. (Er is een Europees akkoord tussen lidstaten en EC om deze afspraak). Tenslotte is het recreatieve gebruik van warrelnetten en kieuwnetten bij de strandvisserij verboden sinds 28 maart 2015. De facto is er aldus een totaal verbod op het recreatieve gebruik ven dergelijke staand tuig in BelgiŽ. (Beneden de laagwaterlijn was dit al het geval sinds 2002).

Strandhengelaars

Voor de strandvisserij gelden volgende bepalingen:

Technische beperkingen: platte ingegraven netten en kartennetten dienen minimale maaswijdte van 70mm te hebben, het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten beneden en boven de laagwaterlijn is verboden, opgelet: in verschillende kustgemeenten gelden er specifieke politiereglementeringen!

Zeehengelaars

Welke zijn de regels voor het zeehengelen?

Het (niet-geautomatiseerd) zeehengelen (vanuit een vaartuig) is in principe vrij onder volgende beperkingen:

geen ander type vistuig mag aan boord zijn tijdens de visreizen die voor het zeehengelen worden ondernomen,
nachtelijk vissen en commercialisering eveneens verboden,
indien quotum voor bepaalde soort volledig is opgenomen dan wordt de visserij op die soort in dat gebied gesloten verklaard voor alle vissers (sportvissers incluis),
sinds 2003 mag er, als tijdelijke maatregel maximaal 15 kg kabeljauw per dag en per visser aangevoerd worden.

Sportvisserij met gesleept tuig

Welke zijn de regels voor de sportvisserij op zee met gesleept tuig?

Wat betreft de sportvisserij met gesleept tuig (de visserij uitgevoerd vanaf vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning) gelden volgende bepalingen:

enkel visserij op niet-quotasoorten (in de praktijk garnaalvisserij)
enkel binnen de driemijlszone,
verboden tussen 22:00 en 05:00 uur,
commercialisering van de vangsten verboden;
technische beperkingen: enkel met bordennetten met een bovenpees van maximaal 4,5 meter en/of met de boomkor met een korrestok van maximaal 3 meter (dit type vistuig enkel maar toegelaten voor schepen kleiner dan 8 meter lengte over alles); gebruik van een zeeflap in de periode van december tot mei

Visverlof

Waar kan ik een visverlof krijgen?

Wie wil vissen in de openbare wateren in het Vlaamse Gewest moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. Dit kan u verkrijgen in elk postkantoor van het Vlaamse Gewest.

Er zijn drie soorten visverlof:

Jeugdvisverlof:
verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar die zonder begeleiding vissen met 1 hengel
elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst

Gewoon visverlof:
vanaf de oever met ťťn of twee hengels
of vanop een steiger of plateau verankerd of verbonden met de oever

Groot visverlof:
anders dan vissen vanaf de oever met ťťn of twee hengels
bijvoorbeeld wadend vissen of vanuit een boot
of voor nachtvisserij
recht om te vissen volgens dezelfde reglementering van het gewone visverlof.

Meer informatie: www.visverlof.beInfo

Het vissen, het aan boord houden en de aanvoer in communautaire havens van deze soorten beneden de respectievelijke minimummaten is verboden.

Afkorting " M.B. = Ministerieel besluit "

De vis wordt gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin.

 
 


Meer weten over benamingen van visgebieden

Visgebieden  I, V, VI, VII, VIII zeggen sommige vissers niet veel evenzeer als ICES-gebieden en ICES staat voor "International Council for the Exploration of the Sea" deze is de oudste intergouvernementele organisatie in de wereld die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek van de zee en de visserij.

Overzicht van de verschillende visgebieden in de Noordzee en de Noordoost-Atlantische Oceaan vind u terug op de website van de Vlaamse overheid: Visgebieden
I Barents Zee  Vla West Schotland (Clyde bestand) 
lla Noorse Zee  Vlb Rockall 
llb Spitsbergen en Bereneiland  Vlla Ierse Zee
llla Skagerrak en Kattegat  Vllb West Ierland
lllb Sont  Vllc Porcupine bank
lllc Belten  Vlld Oostelijk Engels Kanaal
llld Oostzee  Vlle Westelijk Engels Kanaal
lVa Noordelijke Noordzee  Vllf Bristolkanaal
lVb Centrale Noorzee  Vllg Zuid-Oost Ierland
lVc Zuidelijke Noordzee  Vllh Ingang van het Kanaal
Va Ijsland  Vllj Keltische Zee
    Vllk Westelijke Keltische Zee
    XlVa Oost-Groenland
    XlVb Zuid-oost Groenland 
  Zeevisserij: Niet- BeroepsvisserijDe naam van het beleidsdomein "Landbouw en Visserij" geeft vaak de indruk dat we ook instaan voor de (recreatieve) sportvisserij. We zijn echter enkel bevoegd voor de (commerciŽle) zeevisserij. Daarom willen we de recreatieve visser toch even op de juiste weg helpen welke regels gelden.: Lees verder ...


Bron: Vlaamse Overheid

 
     
 

 

 
 

 

 
   
Disclaimer | Privacy

Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw     Copyright © 2005 - 2018 Zeevissport vzw.     Alle rechten voor behouden.    Laatst gewijzigd op: 13 mei 2018 11:44